top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Saviory Bricks, s.r.o.

IČO: 09233172

DIČ: CZ09233172

se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.

Zpracovatel osobních údajů

 

Zpracovatelem osobních údajů je:

Saviory Bricks, s.r.o.

IČO: 09233172

DIČ: CZ09233172

se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, Česká republika.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

1. Jaké údaje budou zpracovány

 

Jméno, telefon a e-mailová adresa.

2. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

 

Osobní údaje, kterými jsou:

jméno, telefon a e-mailová adresa,

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce, 

pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou www.wix.com jakožto poskytovatel webového a mailingového rozhraní.

3. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

 

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 5 let.

4. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

 

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

5. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům 

 

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře, do kterého se dostanu skrze jakýkoliv obdržený mail nebo odesláním e-mailu na adresu bricks@saviory.eu.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

 

6. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

bottom of page